> NABÍDKA PRODUKTŮ <      > INFORMACE K PRONÁJMU <

INFORMACE K PRONÁJMU NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ


1. Smlouva o pronájmu musí být uzavřena nejpozději při předání předmětu pronájmu.

2. Nájemce předloží pronajímateli jeden doklad totožnosti, na základě kterého se vyplní údaje
do Smlouvy o pronájmu nafukovacích atrakcí a party vybavení. Nájemce musí být starší 18 let.

3. Pronajímatel i nájemce si ve smlouvě odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu
a stanoví přesný způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu a cenu za pronájem.

4. Cena za pronájem předmětu nájmu se platí při převzetí atrakce nájemcem
pronajímateli v hotovosti nebo po domluvě předem na účet pronajímatele.

5. V případě nevrácení předmětu nájmu v dohodnutém čase bude účtováno
nájemné za další den pronájmu dle ceníku a uzavřené smlouvy.

6. Předmět pronájmu si nájemce může vyzvednout osobně na adrese, kterou mu sdělí
pronajímatel v čase, který si předem dohodnou. Lze také využít naši dopravu
na předem smluvené místo a čas. Cena dopravy je 10 kč za 1 km.

7. Pronajímatel seznámí nájemce se způsobem používání předmětu nájmu a zároveň
mu předá ke každému předmětu nájmu návod k obsluze a bezpečnostní
pravidla pro uživatele nafukovacích atrakcí.

8. Nájemce odpovídá za stav a vhodnost terénu pro použití předmětu nájmu.
Nájemce je povinen řídit se přiloženým návodem k obsluze, kde jsou
stanoveny veškeré podmínky k užívání.

9. Nájemce nesmí, bez souhlasu pronajímatele, využívat předmět
nájmu ke komerčním účelům, ani jej poskytnout třetí osobě.

10. V případě poškození předmětu nájmu je nájemce
povinen uhradit vzniklou škodu, na předmětu nájmu.